ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.6      ภาษาไทย   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การอ่านจับใจความสารคดี คลิกที่นี่

การเขียนแผนความคิด คลิกที่นี่

การอ่านจับใจความบทความ คลิกที่นี่

การเขียนเรียงความ คลิกที่นี่

การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คลิกที่นี่

การเขียนย่อความจากพระบรมราโชวาท คลิกที่นี่

การเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ คลิกที่นี่

การโฆษณา คลิกที่นี่

คำเป็น คำตาย คลิกที่นี่

การระบุลักษณะของประโยค คลิกที่นี่

การเขียนคำขวัญ คลิกที่นี่

ภาษาพูด ภาษาเขียน คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559