ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.6      วิทยาศาสตร์   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ระบบย่อยอาหาร คลิกที่นี่

ระบบหมุนเวียนเลือด คลิกที่นี่

ระบบหายใจ คลิกที่นี่

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต คลิกที่นี่

การถ่ายทอดพลังงานในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร คลิกที่นี่

ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ คลิกที่นี่

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมมีผลต่อสิ่งมีชีวิต คลิกที่นี่

การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร คลิกที่นี่

สารละลาย คลิกที่นี่

การเกิดสารใหม่ ปฏิกิริยาระหว่างน้ำส้มสายชูกับผงฟู ปฏิกิริยาระหว่างจุนสีกับสารละลายแอมโมเนียหอม คลิกที่นี่

การเกิดสารใหม่ ปฏิกิริยาระหว่างผงฟูกับน้ำปูนใส ปฏิกิริยาระหว่างแอมโมเนียหอมและปูนขาว คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559