ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ม.3      คณิตศาสตร์   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

พื้นที่ผิวของปริซึม คลิกที่นี่
ปริมาตรของปริซึม คลิกที่นี่
พื้นที่ผิวของทรงกระบอก คลิกที่นี่
ปริมาตรของทรงกระบอก คลิกที่นี่
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
กราฟและการนำไปใช้ คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559