ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ม.6      วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การบอกตำแหน่งวัตถุ คลิกที่นี่

การเคลื่อนที่แนวตรง คลิกที่นี่

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ คลิกที่นี่

การเคลื่อนที่แบบวงกลม คลิกที่นี่

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกอย่างง่าย คลิกที่นี่

แรงจากสนามโน้มถ่วง คลิกที่นี่

แรงจากสนามไฟฟ้า คลิกที่นี่

แรงจากสนามแม่เหล็ก คลิกที่นี่

คลื่นกล และส่วนประกอบของคลื่น  คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559