การพัฒนาวิชาชีพครู

ขีดเส้นเขียนชีวิต ครูสมเกตุ ใจเมือง

ชั้น :
ม.1
กลุ่มสาระ :
ศิลปะ
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

การจัดการเรียนการสอนศิลปะนั้น หากเน้นทักษะการปฏิบัติมากเกินไปอาจทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาทางความคิดได้ ดังนั้น ครูสมเกตุ ใจเมือง จากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ จึงจัดให้มีการเรียนรู้ศิลปะที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเอง เช่น การนำหุ่นลวดมาแสดงลักษณะท่าทางต่าง ๆ ของมนุษย์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องเส้นซึ่งเป็นทัศนธาตุที่สำคัญในการนำไปสร้างสรรค์ หรือการสร้างฉากที่ทำให้เห็นระยะของวัตถุที่อยู่ใกล้ไกลเพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนภาพให้มีมิติ ทั้งหมดนี้ทำให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานจนนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้เป็นอย่างดี

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559