การพัฒนาวิชาชีพครู

รู้คำทำเพลง ครูผ่องพรรณ์ คำมงคล

ชั้น :
ม.3
กลุ่มสาระ :
ภาษาไทย
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

การเรียนรู้ชนิดของคำต่างๆ ตามหลักภาษาไทยถ้าหากใช้บทร้อยกรองหรือเพลงสมัยก่อนนำมาสอน อาจจะทำให้นักเรียนเข้าไม่ถึงและไม่ค่อยสนใจ คุณครูผ่องพรรณ์ คำมงคล โรงเรียนวัดเวฬุวัด (สารภีชนานุกูล) จึงได้ให้นักเรียนเลือกเพลงที่นักเรียนสนใจมาเรียนรู้ชนิดของคำต่างๆ ตามหลัก ภาษาไทย โดยให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าในเพลงที่นักเรียนเลือกมานั้นผู้แต่งใช้คำชนิดใด จึงทำให้เพลงนั้น ไพเราะน่าฟัง

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
เข้าสู่ระบบ
น่าสนใจครับ -
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559