การพัฒนาวิชาชีพครู

ภาพรวมการจัดการเรียนการสอน ภาษาไทย-ท้องถิ่น ตอน 2

หมวด :
รายละเอียด :

การสอนภาษาไทย - ท้องถิ่น ผลิตโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถาบันภาษาไทย
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนแนวชายแดน พื้นที่สูงและพื้นที่พิเศษ และเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559