คลังสื่อการสอน
รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 19 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 2.2 ,ส 4.2
รายละเอียด :

ผลิตโดย Thai PBS
รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 19 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน บัญญัติให้ใช้มาตรา 44 ที่ให้อำนาจหัวหน้าคณะ คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) และตั้งระบบรัฐบาลของฝ่ายบริหาร ก็คือ คสช. และคณะรัฐมนตรี มีลักษณะเป็นอำนาจคู่ นอกจากนี้ยังกำหนดโครงสร้างรัฐสภาเป็นสองส่วน ประกอบไปด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ทำหน้าที่ออกกฎหมาย และสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. เพื่อการปฏิรูปประเทศ

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559