คลังสื่อการสอน
รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 18 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 2.2 ,ส 4.2
รายละเอียด :

ผลิตโดย Thai PBS
รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 18 เกิดขึ้นจากสภายกร่างรัฐธรรมนูญ และเป็นฉบับแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ประชาชนให้การรับรองผ่านการลงประชามติ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อถกเถียงหลายเรื่องโดยเฉพาะการตีความตามมาตรา 7 ซึ่งมีการกำหนดการเลือกตั้ง สส.ใหม่ และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพประชาชนให้เสนอร่างกฎหมายหรือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ แต่ปลายปี 2556 ก็มีความวุ่นวายทางการเมืองจนเกิดรัฐประหารโดยคณะ คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอายุการใช้งานนาน 6 ปี 9 เดือน

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559