คลังสื่อการสอน
บทเรียนการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ว่าเป็นการเคลื่อนที่ในรูปลักษณะแบบใด
2. ใช้สมการคณิตศาสตร์มาอธิบายระบบการเคลื่อนที่ได้
3. แยกการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งที่มีความเร่งคงที่ และการเคลื่อนที่ในแนวราบที่มีความเร็วคงที่ออกจากกันได้อย่างถูกต้อง
4. ทราบความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันของ การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและการเคลื่อนที่ในแนวราบ
5. เรียนรู้เห็นจริงจากปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันได้

จัดทำโดย : อาจารย์ ดร. สันติพงศ์ บริบาล
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559