คลังสื่อการสอน
การทำงานในการหมุน และพลังงานจลน์ในการหมุน
ชั้น :
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการหมุนของวัตถุได้ เมื่อกำหนดทอร์คที่กระทำต่อวัตถุมาให้
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจนิยามและสามารถคำนวณงานในการหมุนของทอร์คที่กระทำต่อวัตถุได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจนิยามและสามารถคำนวณพลังงานจลน์ในการหมุนของวัตถุได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ในการหมุน และสามารถใช้ความสัมพันธ์นี้แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้

จัดทำโดย :
อาจารย์ พรเจริญ ผโลทัยดำเกิง
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559