คลังสื่อการสอน
กฎการอนุรักษประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำไฟฟ้า
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถจัดแบ่งชนิดของวัสดุตามความสามารถในการนำไฟฟ้า
3. มีความเข้าใจเข้าใจและสามารถอธิบายถึงการเหนี่ยวนำไฟฟ้า

จัดทำโดย :
อาจารย์อำนาจ สาธานนท์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559