คลังสื่อการสอน
การสะท้อน
ชั้น : ม.4 ,ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บรรยายกฎการสะท้อน 2. บอกลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกราบ และสามารถแก้ปัญหาโจทย์ที่เกี่ยวข้องได้ 3. บอกลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกนูน และสามารถแก้ปัญหาโจทย์ที่เกี่ยวข้องได้ 4. บอกลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเว้า และสามารถแก้ปัญหาโจทย์ที่เกี่ยวข้องได้ จัดทำโดย : อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ศรีนิติวรวงศ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559