คลังสื่อการสอน
การหาทิศของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถหาทิศของสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าได้
2. ผึกทักษะการทาการทดลอง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การต่อวงจรไฟฟ้า วิเคราะห์ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.นฤมล สุวรรณจันทร์ดี
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559