คลังสื่อการสอน
การสื่อสารระหว่างเซลล์ องค์ประกอบของการสื่อสารระดับเซลล์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของการสื่อสารระดับเซลล์ ความแตกต่างของโมเลกุล สัญญาณโมเลกุล ตัวรับสัญญาณ รูปแบบของการสื่อสารระดับเซลล์โดยพิจารณาจากระยะห่างระหว่างเซลล์ส่งสัญญาณกับเซลล์เป้าหมาย กระบวนการส่งต่อสัญญาณภายในเซลล์เป้าหมาย และการตอบสนองของเซลล์เป้าหมายเมื่อได้รับสัญญาณ บทบาทของการสื่อสารระดับเซลล์ต่อสิ่งมีชีวิต

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สัตยาลัย
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559