DLIT คลังสื่อการสอน - การย่อยและดูดซึมสารอาหารในลำไส้เล็ก 
คลังสื่อการสอน
การย่อยและดูดซึมสารอาหารในลำไส้เล็ก
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการย่อยอาหารชนิดต่างๆ รวมทั้งการดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้วในลำไส้เล็กของคน

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนี สิงห์อาษา
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559