คลังสื่อการสอน
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 3 วัฏจักรเซลล์ division phase meiosis
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ อธิบายเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ที่เกิดในช่วง division phase ของการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส กระบวนการที่เกี่ยวข้องซึ่งทาให้ผลของการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสได้นิวเคลียส 4 นิวเคลียสที่ต่างกันและต่างจากนิวเคลียสเริ่มต้น ตลอดจนทบทวนและตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สัตยาลัย
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559