DLIT คลังสื่อการสอน - ปฏิกิริยาแสง Light Reaction 
คลังสื่อการสอน
ปฏิกิริยาแสง Light Reaction
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 2.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายลักษณะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาแสง
2. ระบุตาแหน่งการแตกตัวของน้า
3. ระบุตาแหน่งการสร้าง NADPH และ ATP
4. อธิบายการเปลี่ยนรูปของพลังงานในการสร้าง ATP โดย ATP synthase

จัดทำโดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559