คลังสื่อการสอน
กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 2.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4
2. อธิบายโครงสร้างภายในใบของพืช C4 ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา โฆษิตทรัพย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559