DLIT คลังสื่อการสอน - ความหมายของคำว่าประชากร (Population) และประวัติการศึกษาประชากร 
คลังสื่อการสอน
ความหมายของคำว่าประชากร (Population) และประวัติการศึกษาประชากร
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 2.1 ,ว 2.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคำว่าประชากรในทางชีววิทยา ทราบประวัติการศึกษาประชากรของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เริ่มต้นศึกษาโดยนักประชากรศาสตร์ทางซีกโลกตะวันตก ทราบว่าประชากรเป็นหน่วยหนึ่งของการศึกษาทางชีววิทยา มีลักษณะสมบัติเฉพาะ และมนุษย์สามารถนำความรู้จากการศึกษาประชากรไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ จัดทำโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำธร ธีรคุปต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559