คลังสื่อการสอน
ทอร์ก
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกนิยามของทอร์กได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณทอร์กของแรงต่างๆที่กระทำต่อวัตถุได้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกผลของแรงต่างๆที่มีต่อการหมุนของวัตถุรอบแกนหมุนได้ จัดทำโดย : อาจารย์พรเจริญ ผโลทัยดำเกิง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559