คลังสื่อการสอน
การวัดความหนาแน่นของเหรียญโลหะ
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานในการวัดขนาดของวัตถุที่มีรูปทรงเรขาคณิตที่แน่นอน พร้อมระบุค่าความคลาดเคลื่อนจากการวัดได้อย่างเหมาะสม 2. ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการวัดขนาดของวัตถุด้วยเครื่องมือที่มีความละเอียดน้อยในระดับเดียวกับขนาดของวัตถุ 3. รายงานค่าความหนาแน่นและความคลาดเคลื่อนของความหนาแน่นของวัตถุได้อย่างเหมาะสม 4. คานวณค่าความคลาดเคลื่อนที่ถ่ายทอดมากับปริมาณจากการวัดในการทดลองอื่น ๆ ได้ จัดทำโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศรี วงศ์มณีโรจน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559