คลังสื่อการสอน
การวัดความเร็ว
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจนิยามและเทคนิคของการวัดความเร็ว 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการใช้หลักการทางฟิสิกส์ในการวัดความเร็ว 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการวัดความเร็วได้อย่างถูกต้องและเข้าใจในหน่วยวัดความเร็ว จัดทำโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559