คลังสื่อการสอน
เส้นแรงไฟฟ้า
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเขียนแผนภาพเส้นแรงทางไฟฟ้าได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ระบุทิศทางของสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่งต่างๆได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนเปรียบเทียบขนาดของสนามไฟฟ้าที่บริเวณต่างๆจากแผนภาพเส้นแรงไฟฟ้าได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนเขียนเส้นแรงไฟฟ้าที่บริเวณผิวของตัวนำได้

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ศรีนิติวรวงศ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559