คลังสื่อการสอน
สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบทิศทางของสนามแม่เหล็กจากกฎมือขวา
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนเส้นสนามแม่เหล็กจากลวดเส้นตรงที่มีกระแสไฟฟ้าได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนเส้นสนามแม่เหล็กจากลวดวงกลมที่มีกระแสไฟฟ้าได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนเส้นสนามแม่เหล็กจากขดลวดโซเลนอยด์ที่มีกระแสไฟฟ้าได้
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนเส้นสนามแม่เหล็กจากขดลวดทอรอยด์ ที่มีกระแสไฟฟ้าได้

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ศรีนิติวรวงศ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559