คลังสื่อการสอน
ตัวนำยิ่งยวด
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนได้ทราบถึงลักษณะและปรากฏการณ์สภาพนำยิ่งยวด
2. นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างหรือการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานไฟฟ้าของโลหะตัวนำ สารกึ่งตัวนำ และตัวนำยิ่งยวด กับอุณหภูมิได้
3. นักเรียนได้ทราบถึงที่มาของการนำไฟฟ้ายิ่งยวดเบื้องต้นและวิวัฒนาการของตัวนำยิ่งยวด

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศจิพงศ์ ฉัตราภรณ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559