คลังสื่อการสอน
การศึกษาพันธุประวัติ
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 1.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. เขียนพันธุประวัติและอธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพันธุประวัติได้
2. อธิบายรูปแบบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพันธุประวัติและสามารถทำนายโอกาสของการเกิดโรคในรุ่นถัดไปได้
3. นำความรู้ในการศึกษาพันธุประวัติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559