คลังสื่อการสอน
โครงสร้างภายในโลก
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 6.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างภายในโลก ได้แก่ แก่นโลก เนื้อโลก และเปลือกโลก และองค์ประกอบทัง้กายภาพและเคมีของวัสดุภายในโลก
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและปรากฏการณ์ภายในโลกได้

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ม่วงน้อยเจริญ
ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559