คลังสื่อการสอน
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 6.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ สภาพทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง และแนวทางการป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งทะเล
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการกัดเซาะชายฝั่งได้

จัดทำโดย :
นายเลิศสิน รักษาสกุลวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559