คลังสื่อการสอน
แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 6.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ คู่มือการใช้สื่อการสอน วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ตอนแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดมุกดาหารนี้ จัดทาขึ้นเพื่อ 1. เป็นแนวทางสำหรับครูในการใช้สื่อประกอบการสอน 2. ให้ความรู้เูพิ่มเติมจากวีดีทัศน์สำหรับครู จนเพียงพอต่อความเข้าใจ และสามารถอธิบายให้นักเรียนได้ในระดับเบื้องต้น 3. เพื่อกำหนดคำถาม-คำตอบ ให้ครูตามตำแหน่งแหล่งความรู้ ตามเส้นทางในสนาม ดังที่ปรากฏในวีดีทัศน์ จัดทำโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชร์สุ วรรณขาว ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559