ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
ลมัย  มีขันหมาก
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
ภาษาไทย
ชั้นปีที่สอน
ป.4 
E-MAIL
lamaiwit@gmail.com
ข้อความส่วนตัว 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559