แบบสอบถามออนไลน์สำหรับการอบรม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the Trainer โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
แบบสอบถามออนไลน์ DLIT หลักสูตร Train the Trainer วันแรก
แบบสอบถามออนไลน์ DLIT หลักสูตร Train the Trainer วันที่สอง
แบบสอบถามออนไลน์ DLIT หลักสูตร Train the Trainer วันที่สาม
แบบสอบถามออนไลน์ DLIT หลักสูตร Train the Trainer วันที่สี่
แบบสอบถามออนไลน์ DLIT หลักสูตร Train the Trainer วันที่ห้า
แบบสอบถามออนไลน์ DLIT หลักสูตร Train the Trainer วันสุดท้าย