การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology) ห้องเรียนแห่งคุณภาพ คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน ห้องสมุคออนไลน์ พัฒนาวิชาชีพครู คลังข้อสอบ

Distance Learning

Information Technology

คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่
การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ
การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การทดสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน
Distance Learning
Information Technology


ห้องเรียนแห่งคุณภาพ


คลังสื่อการเรียนรู้


ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ


    หน้าหลัก     ห้องเรียน DLIT     คลังสื่อการเรียนรู้     ชุมชนแห่งการเรียนรู้     คลังข้อสอบ     ห้องสมุดดิจิทัล     เกี่ยวกับเรา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
โดย สำนักงานคณะรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ช่องทางอื่นๆ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
ระบบปฏิบัติการ IOS
ระบบปฏิบัติการ Andriod
Copyright © 2019 DLIT all rights reserved.