ครูผู้สอนของ DLIT
ปฤษฎางค์ เกี้ยงเก่า
ธนบดี อินหาดกรวด
ภูษณิศา กุณสิทธิ์
กมลรัตน์ ฉิมพาลี

วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.6

วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้สอน
ปฤษฎางค์ เกี้ยงเก่า, ธนบดี อินหาดกรวด, ภูษณิศา กุณสิทธิ์, กมลรัตน์ ฉิมพาลี
Tags
รายละเอียด

การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ คลิกที่นี่

การออสโมซิส คลิกที่นี่

การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต คลิกที่นี่

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ